PULS BIZNESU | mec. Gałązka: Spółka z o.o. może reprezentować w sądzie komandytową

Prawo przyznaje możliwość reprezentowania w postępowaniu sądowym spółki komandytowej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Źródło takiego umocowania wynikać może z ustawy, umowy oraz pełnomocnictwa, w zależności od funkcji, jaką pełni spółka z o.o. w ramach spółki komandytowej. Spółka komandytowa należy do spółek kapitałowych, którą tworzą co najmniej jeden komplementariusz oraz co najmniej jeden komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, prowadzi jej sprawy i jest uprawniony do jej reprezentacji. Natomiast komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, jego rola ogranicza się do pokrycia sumy komandytowej — jest on także wolny od odpowiedzialności w granicach wkładu wniesionego do spółki.

Zgodnie z art. 117 Kodeksu Spółek Handlowych, spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono prawa reprezentowania. W przypadku, gdy rolę komplementariusza pełnić będzie spółka z o.o., uprawnienie do reprezentowania spółki komandytowej uzależnione będzie od ustanowionego przez komplementariusza sposobu reprezentacji. Może ono przysługiwać członkom zarządu samodzielnie, wspólnie lub łącznie z prokurentami, jak również samym prokurentom. Gdy spółka z o.o. nie będzie miała zarządu w wymaganym przepisami składzie lub jej zarząd nie będzie istniał, wówczas, w celu uniknięcia pozbawienia możliwości reprezentacji spółki komandytowej, uprawnienie do reprezentacji będzie przysługiwało jedynie prokurentom spółki z o.o. Jeśli członkowie organów spółki z o.o. będącej komplementariuszem nie chcą osobiście wykonywać czynności z zakresu reprezentacji spółki komandytowej, mogą udzielić pełnomocnictwa łącznie w imieniu spółki.

Na podstawie ustawy komandytariuszowi nie przysługuje prawo do reprezentowania spółki. Każdy z komandytariuszy może zostać ustanowiony jednak pełnomocnikiem spółki, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, czy prawną. Spółka z o.o., która jest komandytariuszem spółki komandytowej jako osoba prawna, może zostać uprawniona do jej reprezentacji jako pełnomocnik. Spółka będąca komandytariuszem— pełnomocnikiem realizuje swoje kompetencje przez organy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych i prokurentów. Źródłem umocowania komandytariusza — spółki z ograniczoną odpowiedzialnością — do występowania w imieniu spółki komandytowej może być jedynie pełnomocnictwo udzielone jej przez komplementariuszy. Spółka z o.o. nie może być prokurentem ze względu na charakter pełnomocnictwa, jakim jest prokura. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jednakże nie ma przeszkód, aby członek zarządu spółki z o.o. będącej komandytariuszem mógł zostać ustanowiony prokurentem spółki komandytowej. Uprawnienie do reprezentacji spółki komandytowej przed sądem przez spółkę z o.o. wynikać może z różnych źródeł i uzależnione jest od funkcji, jaką pełni dana spółka w zakresie spółki komandytowej.

autor: Radca Prawny Zofia Gałązka / Grupa Prawna Togatus

Źródło: https://www.pb.pl/spolka-z-o-o-moze-reprezentowac-w-sadzie-komandytowa-912173