CIEKAWIE O PRAWIE: RODO, a placówki oświatowe

1.Obowiązki dyrektora szkoły w świetle RODO

Dyrektor powinien zweryfikować umowy z firmami zewnętrznymi dostarczającymi oprogramowanie online, którym powierzane są dane uczniów i pracowników.

Szkoły zawierają umowy z wykonawcami oferującymi np. dzienniki elektroniczne, programy do obsługi sekretariatu, biblioteki szkolnej czy prowadzenia księgowości i kadr. Tym samym udostępniają im część danych w ramach procesu zwanego podpowierzeniem. Jest to konieczne ze względu na architekturę oprogramowania, które już prawie zawsze udostępniane jest szkołom jako usługa (tzw. model SaaS – z języka ang. Software as a Service), za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dlatego należy upewnić się, że dostawcy szkolnego oprogramowania przekazali szkole nowy wzór umowy powierzenia danych (zgodny z RODO), a także koniecznie zadbać o zawarcie takiej umowy przed 25 maja 2018 r.

2.Monitoring w szkole

W  świetle nowo obowiązującej ustawy  o  ochronie danych osobowych Art. 154  wprowadza  zmianę w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: „Art. 108a. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Dyrekcja ma obowiązek umieścić  informację w widocznym miejscu o monitoringu.

Autor: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grzegorz Szajerka