mec. Sobczak udowodnił bezzasadne nałożenie kary umownej na klienta sieci telekomunikacyjnej - Grupa Prawna TOGATUS

mec. Sobczak udowodnił bezzasadne nałożenie kary umownej na klienta sieci telekomunikacyjnej

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Paweł Sobczak zajmował się sprawą klienta operatora usług telekomunikacyjnych, który zwrócił się o pomoc prawną podnosząc, iż po zawarciu z operatorem umowy wbrew poczynionym ustaleniom operator naliczył mu abonament w zawyżonej wysokości. Mecenas Paweł Sobczak wystąpił w imieniu klienta do operatora z oświadczeniem o uchyleniu się od skutków prawnych zawartej umowy, wskazując na wprowadzenie klienta w błąd. Operator nie uznał tego oświadczenia i wystąpił przeciwko klientowi do Sądu z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł za zerwanie umowy. W trakcie prowadzonego postępowania sądowego mecenas Paweł Sobczak wykazał i udowodnił, iż operator rzeczywiście wprowadził klienta w błąd co do treści umowy, w następstwie czego Sąd oddalił żądanie zapłaty operatora w całości.