Oświata | Grupa Prawna TOGATUS

Oświata

Prawnicy działający w obszarze pomocy prawnej z zakresu prawa oświatowego oferują Klientom profesjonalną obsługę prawną przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz innych placówek oświatowych, a także doradztwo prawne dla organów prowadzących placówki oświatowe

i pracowników jednostek oświatowych.

Praktyka Kancelarii w zakresie oświaty obejmuje:

  • doradztwo prawne dotyczące zarządzania przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  • przygotowywanie i weryfikację umów, porozumień oraz innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówek oświatowych,
  • reprezentację w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym nauczycieli,
  • reprezentację przed sądami i innymi organami w sprawach z zakresu prawa oświatowego,
  • prowadzenie spraw w przedmiocie nawiązywania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy oraz pracowników niepedagogicznych,
  • udzielanie szczegółowych porad prawnych w kwestiach dotyczących uprawnień socjalnych pracowników oświaty, prawa do urlopu wypoczynkowego, uzupełniającego, macierzyńskiego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia, zasad awansowania nauczycieli, uprawnień emerytalnych dla nauczycieli.

Zarządzająca praktyką mec. Aleksandra Wymentowska posiada doświadczenie w w/w zakresie obszaru praktyki dzięki obsłudze jednostek administracji samorządowej zarządzających dziesiątkami szkół i placówek oświatowych.