Służby Mundurowe | Grupa Prawna TOGATUS

Służby Mundurowe

Charakter służby pełnionej przez żołnierzy zawodowych, policjantów i innych przedstawicieli służb mundurowych powoduje, iż jest ona uregulowana w zdecydowanej większości przez przepisy o charakterze szczegółowym tzw. pragmatyki służbowe. Powoduje to, że prawnicy udzielający pomocy prawnej przedstawicielom służb mundurowych winni cechować się nie tylko wiedzą teoretyczną ale niezbędnym doświadczeniem w obsłudze tego typu spraw.

Praktyka Kancelarii w zakresie stosunków służbowych przedstawicieli służb mundurowych obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji (rozkazów personalnych) w sprawach osobowych
  • sporządzanie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych
  • reprezentację funkcjonariuszy w sporach przed organami administracji,  sądami administracyjnymi i powszechnymi
  • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadki w czasie służby
  • odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym z powodu naruszenia dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej,
  • odwołania od rozkazów personalnych, opinii służbowych, ocen, kary wydalenia ze służby,
  • obsługa prawna związków zawodowych służb zawodowych

Praktyką kieruje podporucznik dr Marcin Konieczny.