Zamówienia publiczne

Prawnicy Kancelarii skupiający swoje zainteresowania wobec zagadnienia zamówień publicznych zajmują się szeroko rozumianym doradztwem prawnym zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających, na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także w trakcie realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

Praktyka Kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje:

  • sporządzanie opiniii prawnych i konsultacji z zakresu interpretacji i stosowania przepisów ustawy Pzp,
  • sporządzanie i weryfikację projektów umów,
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc w wyborze trybu postępowania i szacowania wartości zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, weryfikację pod względem formalno-prawnym składanych ofert oraz załączników, sporządzanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
  • doradztwo na etapie realizacji umów (np. analiza roszczeń Wykonawców, weryfikację umów podwykonawczych, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.),
  • sporządzanie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (np. odwołanie do KIO, skarga do sądu),
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
  • doradztwo prawne na etapie realizacji umów (np. sporządzanie i weryfikację umów
  • z podwykonawcami, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.).

Prowadzący praktykę kancelarii mec. Cezary Romanowski specjalizujący się w zamówieniach publicznych uzyskał kompetencje opracowywując dokumentacje przetargowe i zasiadając w komisjach przetargowych, a także reprezentując wykonawców i zamawiających w postępowaniach odwoławczych.