Zamówienia publiczne | Grupa Prawna TOGATUS

Zamówienia publiczne

Zapewnij swojej firmie/instytucji skuteczną reprezentację prawną!

Prawnicy naszych kancelarii specjalizują się w obsłudze zamówień publicznych. Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem prawnym, zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających. Jesteśmy dostępni na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Praktyka kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych i konsultacji z zakresu interpretacji i stosowania przepisów ustawy Pzp,
  • sporządzanie i weryfikację projektów umów,
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc w wyborze trybu postępowania i szacowania wartości zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, weryfikację pod względem formalno-prawnym składanych ofert oraz załączników, sporządzanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
  • doradztwo na etapie realizacji umów (np. analiza roszczeń Wykonawców, weryfikację umów podwykonawczych, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.),
  • sporządzanie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (np. odwołanie do KIO, skarga do sądu),
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Praktyką kieruje radczyni prawna, która specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Pani mecenas posiada bogate doświadczenie i kompetencje przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej. Zasiadała w komisjach przetargowych, a także reprezentowała wykonawców i zamawiających w postępowaniach odwoławczych.

Poznaj naszą ofertę!
Zadzwoń: +48 89 527 71 04
Napisz: kancelaria@gptogatus.pl