Zamówienia publiczne | Grupa Prawna TOGATUS

Zamówienia publiczne

Prawnicy Kancelarii skupiający swoje zainteresowania wobec zagadnienia zamówień publicznych zajmują się szeroko rozumianym doradztwem prawnym zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających, na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także w trakcie realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

Praktyka Kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje:

  • sporządzanie opiniii prawnych i konsultacji z zakresu interpretacji i stosowania przepisów ustawy Pzp,
  • sporządzanie i weryfikację projektów umów,
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc w wyborze trybu postępowania i szacowania wartości zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, weryfikację pod względem formalno-prawnym składanych ofert oraz załączników, sporządzanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
  • doradztwo na etapie realizacji umów (np. analiza roszczeń Wykonawców, weryfikację umów podwykonawczych, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.),
  • sporządzanie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (np. odwołanie do KIO, skarga do sądu),
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
  • doradztwo prawne na etapie realizacji umów (np. sporządzanie i weryfikację umów
  • z podwykonawcami, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.).

Prowadzący praktykę kancelarii mec. Cezary Romanowski specjalizujący się w zamówieniach publicznych uzyskał kompetencje opracowywując dokumentacje przetargowe i zasiadając w komisjach przetargowych, a także reprezentując wykonawców i zamawiających w postępowaniach odwoławczych.


OFERTY


Zapytanie ofertowe na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.” (nr: RPWM.01.04.03-28-0042/18-00) w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałania 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została wszczęta procedura w formie zapytania ofertowego na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją.

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208239

Termin składania ofert: 9 października 2019 r.


Pliki do pobrania:


FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Pobierz

WZÓR UMOWY

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zamawiający, Grupa Prawna Togatus Sp. z o. o., w toczącym się postępowaniu w ramach Zapytania Ofertowego pn. „Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją” (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 12008239) informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofrtę. Szczegóły w pliku PDF, do pobrania poniżej.