Zamówienia publiczne | Grupa Prawna TOGATUS

Zamówienia publiczne

Zaprogramowanie systemu CRM i zakup bezterminowej licencji wraz z instalacją i wdrożeniem

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.” (nr: RPWM.01.04.03-28-0042/18-00) w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałania 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została wszczęta procedura w formie zapytania ofertowego na Zaprogramowanie systemu CRM i zakup bezterminowej licencji wraz z instalacją i wdrożeniem.

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23989

Termin składania ofert: 5 stycznia 2021 r.

Zapewnij swojej firmie/instytucji skuteczną reprezentację prawną!

Prawnicy naszych kancelarii specjalizują się w obsłudze zamówień publicznych. Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem prawnym, zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających. Jesteśmy dostępni na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Praktyka kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych i konsultacji z zakresu interpretacji i stosowania przepisów ustawy Pzp,
  • sporządzanie i weryfikację projektów umów,
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc w wyborze trybu postępowania i szacowania wartości zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, weryfikację pod względem formalno-prawnym składanych ofert oraz załączników, sporządzanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
  • doradztwo na etapie realizacji umów (np. analiza roszczeń Wykonawców, weryfikację umów podwykonawczych, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.),
  • sporządzanie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (np. odwołanie do KIO, skarga do sądu),
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Praktyką kieruje mec. Cezary Romanowski, który specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie i kompetencje przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej. Zasiadał w komisjach przetargowych, a także reprezentował wykonawców i zamawiających w postępowaniach odwoławczych. Tylko w ostatnich dwóch latach (2019-2020) mecenas przeprowadził kilkadziesiąt kompletnych postępowań, w tym 5 postępowań powyżej progów unijnych. 

Doświadczenie

Grupa Prawna Togatus funkcjonuje na rynku prawnym od 2007 roku. Od tego czasu prawnicy przeprowadzili setki postepowań o udzielenie zamówień publicznych.

Dotyczyły one m. in. projektów:

– drogowych,
– budowlanych,
– medycznych,
– związanych z ochroną osób i mienia,
– w dziedzinie ubezpieczeń,
– biurowych. 

Największa wartość zamówienia dotyczyła budowy obwodnicy Olsztyna (1,3 mld zł).

Poznaj naszą ofertę!
Zadzwoń: +48 89 527 71 04
Napisz: kancelaria@gptogatus.pl