Zamówienia publiczne

Prawnicy Kancelarii skupiający swoje zainteresowania wobec zagadnienia zamówień publicznych zajmują się szeroko rozumianym doradztwem prawnym zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających, na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także w trakcie realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

Praktyka Kancelarii w zakresie zamówień publicznych obejmuje:

  • sporządzanie opiniii prawnych i konsultacji z zakresu interpretacji i stosowania przepisów ustawy Pzp,
  • sporządzanie i weryfikację projektów umów,
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc w wyborze trybu postępowania i szacowania wartości zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz sporządzanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, weryfikację pod względem formalno-prawnym składanych ofert oraz załączników, sporządzanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
  • doradztwo na etapie realizacji umów (np. analiza roszczeń Wykonawców, weryfikację umów podwykonawczych, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.),
  • sporządzanie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (np. odwołanie do KIO, skarga do sądu),
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
  • doradztwo prawne na etapie realizacji umów (np. sporządzanie i weryfikację umów
  • z podwykonawcami, opiniowanie możliwości zmian umowy, analizę zasadności nałożenia kar umownych itp.).

Prowadzący praktykę kancelarii mec. Cezary Romanowski specjalizujący się w zamówieniach publicznych uzyskał kompetencje opracowywując dokumentacje przetargowe i zasiadając w komisjach przetargowych, a także reprezentując wykonawców i zamawiających w postępowaniach odwoławczych.


OFERTY


Zapytanie ofertowe na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.” (nr: RPWM.01.04.03-28-0042/18-00) w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałania 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została wszczęta procedura w formie zapytania ofertowego na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją.

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208239

Termin składania ofert: 9 października 2019 r.


Pliki do pobrania:


FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Pobierz

WZÓR UMOWY

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zamawiający, Grupa Prawna Togatus Sp. z o. o., w toczącym się postępowaniu w ramach Zapytania Ofertowego pn. „Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją” (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 12008239) informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofrtę. Szczegóły w pliku PDF, do pobrania poniżej.