Regulamin Serwisu | Grupa Prawna TOGATUS

Regulamin Serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej gptogatus.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Grupę Prawną Togatus Sp. z o.o. (dalej: GPTogatus) z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/5, 10-544 Olsztyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000292847, nr NIP 7393659141, REGON 280254189.
 2. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez GPTogatus.
 3. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej.
 4. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji proszony jest o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

§ 2 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność GPTogatus oraz spółek stowarzyszonych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody GPTogatus użytkownik strony nie może:
  a) wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  b) modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3 Treść

 1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o działalności Grup Prawnej Togatus i stowarzyszonych Kancelarii prawnych, a także realizuje cel z zakresu edukacji prawnej. O ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, zawarte na stronie treści nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadzone zostały z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o GPTogatus proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami GPTogatus.

§ 4 Odpowiedzialność

GPTogatus ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów GPTogatus jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie tych informacji lub materiałów wedle uznania, jest także potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

§ 6 Ochrona danych

 1. Dane osobowe (takie jak m. in. imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane GPTogatus za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt na niżej podany adres:

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o.
Warmińska 7/5
10-544 Olsztyn

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kancelaria@gptogatus.pl

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. GPTogatus zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.
 2. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.