Wdrożenia zmian prawa | Grupa Prawna TOGATUS

Wdrożenia zmian prawa

Grupa Prawna Togatus realizuje usługi polegające na wdrażaniu zmian prawa, a także na opracowywaniu zmian w postaci aktów prawa powszechnie obowiązującego takich jak ustawy oraz aktów prawa miejscowego takich jak uchwały jednostek samorządu terytorialnego.
Wdrożenie zmian prawa polega na wprowadzeniu do stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie kompleksowym lub wyodrębnionej części.

Zmiany prawa – kiedy są wprowadzane i co z nich wynika?

Zmiany prawa są nieodzownym elementem otoczenia każdego podmiotu funkcjonującego w obrocie gospodarczym, a więc zarówno podmiotów prywatnych, jak i podmiotów publicznych. Zmiany prawa wynikają ze zmieniającej się sytuacji społeczeństwa, gospodarki i polityki oraz orzecznictwa sądów. Te zależności odzwierciedlają się w działaniu organów stanowiących prawo, którego efektem są uchwalane przepisy ustaw, rządowe akty wykonawcze oraz przepisy miejscowe samorządów.

Wszystko to wpływa na prawa i obowiązki podmiotów funkcjonujących w polskim systemie prawnym, a więc muszą one stosować się do nich. W tym miejscu należy podkreślić, że fakt braku wiedzy o wejściu w życie danego przepisu prawa nie zwalnia podmiotu z odpowiedzialności za jego niestosowanie, albowiem zgodnie z zasadą prawa wynikających z czasów prawa rzymskiego (ignoratia iuris nocet) nieznajomość prawa szkodzi, co oznacza, że jeśli nie znasz przepisów prawa, nadal możesz ponieść za to konsekwencje za jego nieprzestrzeganie.

Na czym polega nasza usługa wdrożenia zmian prawa?

Nasza usługa wdrożenia zmian prawa realizowana jest w zależności od potrzeb Klienta i obejmować może analizę i identyfikację obszarów do wprowadzenia zmian, opracowanie sposobu wdrożenia zmian, instrukcje i regulaminy wdrożenia, a także opracowanie bieżącego postępowania po zmianach w danym obszarze. Dodatkowo przy wdrożeniach zmian prawa zapewniamy odpowiednie szkolenia ze zmian oraz doradztwo po wdrożeniu zmian. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Co oferujemy w ramach projektowania zmian prawa?

Usługa projektowania zmian prawa polega na opracowaniu projektów aktów normatywnych w zakresie zleconym przez Klienta. Jesteśmy w stanie opracować projekt ustawy, uchwały samorządu terytorialnego, jak i inne akty w zależności od potrzeb, mając na uwadze aktualny system prawa, uwarunkowania społeczne, gospodarcze i polityczne. Dodatkowo mamy możliwość zaprezentowania opracowanego dokumentu na posiedzeniach organów, spotkaniach, konferencjach i w innych sytuacjach, które tego wymagają.