mec. Sobczak udowodnił bezzasadne nałożenie kary przez sieć telekomunikacyjną | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Sobczak udowodnił bezzasadne nałożenie kary przez sieć telekomunikacyjną

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Paweł Sobczak zajmował się sprawą klienta operatora usług telekomunikacyjnych, który zwrócił się o pomoc prawną podnosząc, iż po zawarciu z operatorem umowy wbrew poczynionym ustaleniom operator naliczył mu abonament w zawyżonej wysokości. Mecenas Paweł Sobczak wystąpił w imieniu klienta do operatora z oświadczeniem o uchyleniu się od skutków prawnych zawartej umowy, wskazując na wprowadzenie klienta w błąd. Operator nie uznał tego oświadczenia i wystąpił przeciwko klientowi do Sądu z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł za zerwanie umowy. W trakcie prowadzonego postępowania sądowego mecenas Paweł Sobczak wykazał i udowodnił, iż operator rzeczywiście wprowadził klienta w błąd co do treści umowy, w następstwie czego Sąd oddalił żądanie zapłaty operatora w całości.