Jak przebiega rozwód? Jakie są jego etapy? | Grupa Prawna TOGATUS

Jak przebiega rozwód? Jakie są jego etapy?

W Polsce, aby uzyskać rozwód należy złożyć pozew o rozwód do Sądu Okręgowego w którym napiszemy czego żądamy oraz wskażemy dowody na rozpad trzech kluczowych dla istnienia małżeństwa więzi.

Czego można żądać w sprawie o rozwód?

Zasadniczym wnioskiem jest rozwiązania małżeństwa przez rozwód jeżeli jesteś powodem w sprawie lub oddalenia żądania o rozwód (jeżeli jesteś pozwanym i nie chcesz aby sąd rozwiązał małżeństwo).

Rozwiązanie małżeństwa może być przeprowadzone w wariancie:

bez orzeczenia o winie, jeżeli żadna ze stron nie żąda takiego wniosku

z orzeczeniem o winie jednej ze stron, jeżeli jeden z małżonków jest wyłącznie winny

z winy obu stron, kiedy za równo powód jak i pozwany przyczynili się do rozkładu małżeństwa, należy pamiętać, że sąd nie miarkuje winy to znaczy, że nie przesądza, kto jest „bardziej” winny .

Ponadto można żądać od sądu rozstrzygnięcia o:

–  władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków

– kontaktach rodziców z dzieckiem (sąd może rozstrzygnąć o sposobie utrzymywania kontaktów z dziećmi stron, ale jeżeli zarówno powód jak i pozwany nie wnoszę o ustalenie kontaktów to sąd takiego rozstrzygnięcia z urzędu nie wydaje.)

– alimentach, czyli to w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

– alimentach na małżonka niewinnego rozkładowi pożycia

– wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

– jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, jeden każdy z nich może żądać orzeczenia o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, można żądać eksmisji drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać również podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Mając jednak na uwadze stopień skomplikowania spraw o podział majątku, konieczność przeprowadzania rozległego postępowania dowodowego w tym konieczność przeprowadzania dowodów z opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych, podział majątku wymaga znacznie dłuższego czasu niż sprawa o rozwód, dlatego sądy rozwodowe rzadko decydują się na wydawanie orzeczeń w zakresie podziału majątku wspólnego.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd bada, czy nastąpił zanik trzech kluczowych dla istnienia takiego związku więzi, czyli: więzi uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

To czy strony zerwały ze sobą więzi Sąd bada przed wszystkim poprzez przesłuchanie stron.

Po prawidłowym wniesieniu i opłaceniu pozwu sąd przesyła odpis do pozwanego i daje mu czas na złożenie odpowiedzi na pozew. Przeważnie jest to 14 dni od dnia odbioru pisma z sądu. W odpowiedzi pozwany ma wskazać swoje żądania i wypowiedzieć się co do żądań powoda oraz wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Po wymianie pism procesowych sąd wyznacza rozprawę celem przeprowadzenia postępowania dowodowego.

              W praktyce większości sądów rozwodowych w sprawach, w których strony mają wspólne małoletnie dzieci sąd zobowiązuje strony do wskazania przynajmniej jednego świadka, który zostanie przesłuchany na okoliczności związane z małoletnimi dziećmi stron.

              Na rozprawie sąd najpierw informacyjnie wysłucha małżonków spyta każdego z nich o sprawy związane z zawarciem małżeństwa czy strony mają małoletnie dzieci oraz z jakich przyczyn wnieśli sprawę o rozwód i o jakich kwestach chcieliby, aby sąd orzekał w tym postępowaniu.

              Po odebraniu wyjaśnień od stron, sąd wyda postanowienia co do dopuszczenia lub pominięcia wniosków dowodowych w tym dowodów z przesłuchania świadków.

Jeżeli sąd wezwał na termin rozprawy świadków to prawdopodobnie będzie chciał ich przesłuchać w tym dniu.

W zależności od zgłoszonych przez strony wniosków dowodowych sprawa może zakończyć się na jednym terminie lub trwać kilka terminów. Może być konieczność przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych np. OZSS – Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wtedy koniecznym będzie odroczenie rozprawy na kolejny termin, już po sporządzeniu przez OZSS opinii. Im strony chcą przeprowadzać więcej dowodów w sprawie tym sprawa dłużej trwa, dlatego czasami rozwód może przebiec na jednej rozprawie lub trwać kilka lat.

Strona nie zadowolona z wyroku ma prawo złożyć apelację do sądu II instancji.               Do każdej sprawy należy się przygotować i zastanowić się jakiego rozstrzygnięcia oczekujemy od sądu, jakie dowody chcielibyśmy, aby sąd przeprowadził i jakie konsekwencje będą miały nasze akcje procesowe.

radca prawny, mediator – Zofia Gałązka Grupa Prawna Togatus

https://www.prawo.egospodarka.pl/170262,Jak-przebiega-rozwod-Jakie-sa-jego-etapy,1,92,1.html