Jak uzyskać pozwolenie na budowę? | Grupa Prawna TOGATUS

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?


Jeśli znalazłeś wymarzone miejsce, w którym chcesz zbudować dom dla swojej rodziny, zwróć uwagę na kilka szczegółów, zanim dokonasz zakupu działki. Ułatwi ci to późniejszą realizację inwestycji. A zacząć musisz od pozwolenia na budowę.

Co to jest pozwolenie na budowę? Jest to decyzja organu administracyjnego zezwalająca na budowanie obiektu o określonych parametrach.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?


Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. O wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wspominałam w poprzednim artykule, wobec tego dzisiaj napisze tylko co to jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz albo prezydenta miasta. Termin wydania decyzji wynosi zwykle 14-30 dni. Na podstawie otrzymanego dokumentu, należy zapoznać się z warunkami zagospodarowania terenu wskazanymi dla naszej działki, pozwoli to na dobranie odpowiedniego projektu zgodnego z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.

Po uzyskaniu decyzji i zapoznaniu się z nią musimy udać się do geodety, który przygotuje aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową. To na niej będzie można nanieść obrys naszego nowego domu. Czasami wymagane mogą być dodatkowe badania geotechniczne np. nośności gruntu czy poziomu wód gruntowych.

Kolejnym krokiem jest wybranie projektu zgodnego z planem albo decyzją o warunkach zabudowy.  Jest to bardzo ważna czynność, gdyż projekt musi spełniać szereg obostrzeń a także odpowiadać przyszłym mieszkańcom.

Obecnie projekt budowlany dzielimy na trzy podstawowe części:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania działki zostaje sporządzony na zaktualizowanej mapie do celów projektowych i obejmuje: granice działki, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej sąsiedniej zabudowy, obszar oddziaływania inwestycji.

Projekt architektoniczno-budowlany  zawiera: układ istniejących i planowanych obiektów budowlanych, parametry techniczne obiektów, rozwiązania materiałowe i techniczne, wpływające na otoczenie, planowane źródła energii cieplnej do ogrzewania domu oraz podgrzewania wody.

Projekt techniczny obejmuje: opis konstrukcji budynku wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, charakterystyka energetyczna budynku, rozwiązania techniczne i materiałowe, warunki geotechniczne dla budynku. Projekt techniczny jest wydzieloną częścią projektu budowlanego, która co do zasady nie jest weryfikowana przez organ wydający pozwolenie na budowę. Ma być składany na etapie zgłoszenia zakończenia robót lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Zatwierdzane przez organ administracji mają być dwie pierwsze części projektu budowlanego.

Kolejnym krokiem jest adaptacja projektu dla naszej działki. Wykonuje się ją u architekta, który przystosowuje projekt do konkretnych warunków panujących na naszej działce.

Teraz czeka nas wizyta w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zakład taki znajduje się w każdym Starostwie Powiatowym. W czasie tej wizyty należy uzgodnić opinie na temat dostarczania energii do naszego budynku, wody oraz odprowadzania ścieków.

Z tak przygotowana dokumentacją możemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się na formularzu urzędowym. W wniosku wskazuje się: inwestora, rodzaj inwestycji (dom jednorodzinny), adres miejsca budowy, oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjnym numer działki).

Do wniosku załączane są wymagane załączniki:

 • projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami itp.,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki,
 • warunki techniczne dostawy mediów.

Organem, który wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę jest starosta powiatu, a instancja odwoławczą – wojewoda. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wiąże się z określoną opłatą skarbową, której wysokość zależy od rodzaju planowanej inwestycji.

Jeśli dokumenty są kompletne czas oczekiwania na wydanie zezwolenia wynosi 65 dni. Jest to termin, w którym starosta powinien wydać stosowną decyzję.

Nie wszystkie obiekty wymagają jednak wydania pozwolenia na budowę.

Znowelizowane prawo budowlane wskazuje, że nie wymagane jest pozwolenie na budowę:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stacji ładowania samochodów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

Jednak mimo braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla tych obiektów, do zgłoszenia należy dołączyć tożsame dokumenty jak do pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu zezwolenia pozostaje wybrać ekipę i rozpocząć pracę.


Autor: radca prawny, Dorota Nadolna-Jasińska

Artykuł ukazał się na łamach magazynu ForbesPotrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń: +48 89 527 71 04
Poznaj koszty pomocy prawnej – 
cennik
Skorzystaj z 
porady prawnej online