Togatus | mec. Pazdyga o tym co zrobić kiedy policja dokonała przeszukania mieszkania bez nakazu od prokuratora | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | mec. Pazdyga o tym co zrobić kiedy policja dokonała przeszukania mieszkania bez nakazu od prokuratora

W moim mieszkaniu Policja mimo braku nakazu od prokuratora dokonała przeszukania. Powiedzieli, iż mają podejrzenia, że przebywający z nami syn posiada narkotyki. Czy policjanci mogli przeprowadzić takie przeszukanie mimo braku naszej zgody i zezwolenia prokuratora?

W przypadkach nie cierpiących zwłoki wystarczy, gdy organ dokonujący przeszukania okaże nakaz kierownika swej jednostki bądź nawet legitymację służbową. Jest jednak zobowiązany następnie niezwłocznie zwrócić się do Sadu, (prokuratora), o zatwierdzenie przeszukania.. Takie zatwierdzenie winno być przesłane osobie, u której dokonano przeszukania, jeśli tylko tego zażąda. O prawie takiego zażądania należy pouczyć. Przeszukanie przeprowadza się celem wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Warunkiem przeszukania jest istnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. W celu znalezienia wskazanych wyżej rzeczy można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów. Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby tej samej płci.

Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, (także inne organy -ABW, CBA, itp.).

Postanowienie sądu czy prokuratora należy oczywiście okazać osobie, u której następuje przeszukanie.

Pomieszczenia zamieszkane można przeszukać także w porze nocnej ale tylko w przypadkach nie cierpiących zwłoki. Pora nocna to czas między 22 a 6 rano.

Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie należy przed rozpoczęciem czynności  zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. W razie gdyby przy przeszukaniu nie było na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada.

Prowadzący przeszukanie dokonuje oględzin, spisu i opisu znalezionych rzeczy a w przypadku ich zatrzymania stosowne pokwitowanie.

Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone. Rozpoznaje je sąd rejonowy, w okręgu którego toczy się postępowanie.

Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

Andrzej Pazdyga | Adwokat Grupa Prawna Togatus