Nieobecny wspólnik może stracić prawo do nowych udziałów | Grupa Prawna TOGATUS

Nieobecny wspólnik może stracić prawo do nowych udziałów

Najważniejszym organem w spółce jest Zgromadzenie Wspólników i to ono podejmuje najistotniejsze decyzje w firmie, pod warunkiem, że zostało zwołane w sposób wskazany w przepisach prawa.


Wspólnik ma prawo uczestniczenia we wszystkich zgromadzeniach, jednak jego obecność na tych zebraniach jest konieczna jedynie wtedy, kiedy przepisy prawa tak wskazują. Oznacza to w praktyce, że nie w każdym zgromadzeniu wspólnik musi uczestniczyć.


Jakie konsekwencje mogą spotkać nieobecnego wspólnika?


Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 29 czerwca 2018 r. (sygn. akt V AGa 494/18) udowodnił, że konsekwencje nieobecności wspólnika mogą być poważne.

W rozpatrywanej sprawie chodziło o to, że wspólnik nie uczestniczył w zgromadzeniu, na którym podejmowano uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Liczył on jednak na objęcie nowych udziałów. Wspólnicy mają bowiem prawo pierwszeństwa w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale. W analizowanej sprawie uchwała o podwyższeniu kapitału wyłączyła prawo pierwszeństwa. Uprawnienie do objęcia wszystkich udziałów przyznano tylko jednemu wspólnikowi. Zatem osoba nieobecna na zgromadzeniu nie uzyskała nowych udziałów.


Jakie mogą być tego konsekwencje?


Nieobecny wspólnik może w taki sposób stracić pozycje w spółce, gdyż po podwyższeniu kapitału zakładowego, może się okazać, że jego udział procentowy w kapitale zakładowym spółki znacznie się zmniejszył.

Dotychczas przedstawiciele doktryny zastanawiali się, czy uchwała pozbawiająca prawa pierwszeństwa nabycia nowych udziałów nieobecnego wspólnika jest zgodna z prawem. Oczywiście, jak w każdej takiej sprawie dwa obozy. Jedni przedstawiciele doktryny twierdzili, że uchwała taka powinna być traktowana jako zmiana umowy spółki i dla jej ważności konieczna jest zgoda wyrażona przez wszystkich wspólników.

Obóz drugi twierdził, że uchwała taka nie stanowi zmiany umowy spółki, gdyż pozbawienie prawa pierwszeństwa nabycia nowych udziałów ma charakter jednorazowy, dlatego też nie jest wymagana zgoda wszystkich wspólników.

Wyżej przytoczony wyrok przychylił się do drugiego poglądu. Sąd uznał, że zaskarżona uchwała nie stanowi zmiany umowy spółki i jej podjęcie po mimo braku zgody wszystkich wspólników jest zgodne z prawem.

W konsekwencji może się okazać, że na podstawie takiej uchwały do spółki napłynie nowy kapitał a pozycja dotychczasowych wspólników ulegnie pogorszeniu. Dlatego też każdy wspólnik powinien podejmować decyzję o nieobecności na prawidłowo zwołanym zgromadzeniu w sposób świadomy i potrafić przewidzieć konsekwencje z niej płynące.

Dorota Nadolna-Jasińska, radca prawny

Artykuł ukazał się na łamach dziennika Puls Biznesu

Foto na stronie głównej: AdobeStock


Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń: +48 89 527 71 04
Poznaj koszty pomocy prawnej – 
cennik
Skorzystaj z 
porady prawnej online