egospodarka.pl | mec. Gałązka o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych | Grupa Prawna TOGATUS

egospodarka.pl | mec. Gałązka o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

W zarządach spółek nie będą mogli zasiadać skazani za przekupstwo lub płatną protekcję. Taką zmianę przewiduje najnowsza wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych modyfikuje brzmienie art. 68 Kodeksu spółek handlowych, rozszerzając katalog czynów za popełnienie, których dodatkową sankcją jest zakaz sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora i prokurenta w spółkach prawa handlowego.

Oprócz dotychczas wymienionych w ustawie czynów zabronionych opisanych w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy tj. np. przestępstw związanych z zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej w odpowiednim terminie czy różnego rodzaju czynami związanymi z bezprawnym głosowaniem na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości, przestępstw przeciwko ochronie informacji, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, , przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw przeciwko wiarogodności dokumentów w projekcie znajdują się proponowane zapis dotyczące czynów opisanych w art. 229-230 a Kodeksu Karnego czyli czyny wypełniające znamiona przekupstwa czy płatnej protekcji.

Zakazy wskazane w nowelizacji związane z pełnieniem funkcji określonych w art. 86 ksh powstają ex lege z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwa określone w w/w przepisie i trwają przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, przy czym nie może skończyć się przed upływem 3 lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Ustawodawcy poprzez rozszerzeniu katalogu czynów zabronionych zależało, aby osoby, którym powierza się istotne, z punktu funkcjonowania spółki obowiązki, dawały rękojmie należytego ich wykonania. Poprzez wprowadzenie do art. 68 ksh przestępstw określanych jako płatna protekcja czy przekupstwo, które odsuwają osoby skazane od dalszego pełnienia obowiązków w osobach prawnych, ma dodatkowo uszczelnić system dopuszczający osoby o nagannej przeszłości związanej z pełnieniem przez nie funkcje publiczne do pełnienia najważniejszych funkcji w spółkach prawa handlowego.

 

Zofia Gałązka | Radca prawny Grupa Prawna Togatus

http://www.prawo.egospodarka.pl/153903,Nowa-ustawa-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych,1,82,1.html