Puls Biznesu | apl. radcowski Matura o inwentarzu na potrzeby sukcesji | Grupa Prawna TOGATUS

Puls Biznesu | apl. radcowski Matura o inwentarzu na potrzeby sukcesji

Po rozpoczęciu pełnienia funkcji zarządca sukcesyjny przejmuje zarząd nad prowadzoną wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy.

Są to uprawnienia i powinności wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, a także prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z art. 28 ustawy z 5 lipca 2018 r o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1629 z późn. zm.), w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku, ustanowiony zarządca sukcesyjny niezwłocznie sporządza i składa przed notariuszem wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku.

Wykaz inwentarza, poza elementami formalnymi, takimi jak dane zmarłego przedsiębiorcy, powinien obejmować wszystkie składniki majątkowe firmy związane z jego biznesem. Poza tym jego składniki materialne i niematerialne służące do wykonywania działalności gospodarczej. Są to między innymi nieruchomości, wyposażenie biur, narzędzia, maszyny, materiały, zapasy, prawa majątkowe czy patenty. Trzeba przy tym podać ich wartość według stanu i cen aktualnych w chwili śmierci przedsiębiorcy. Bez względu na rodzaj „ustroju majątkowego” łączącego zmarłego z jego małżonkiem, w skład spadku wchodzi całe przedsiębiorstwo, a nie tylko udział w nim przysługujący zmarłemu.

W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca był współwłaścicielem z innymi osobami, sytuacja kształtuje się inaczej. Wówczas do spadku wchodzą jedynie prawa przysługujące zmarłemu w przedsiębiorstwie. Zarządca w wykazie inwentarza wskazuje wartość składników materialnych i niematerialnych według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość.

Przy wykonywaniu tego obowiązku trzeba odpowiednio stosować przepisy kodeksu cywilnego o wykazie inwentarza w spadku.

Zarządca powinien dochować należytej staranności przy ujawnianiu przedmiotów w treści wykazu. Przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym nie przewidują wprost sankcji za niesporządzenie bądź nieterminowe sporządzenie wykazu inwentarza. Ewentualna odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego może jednak powstać w związku z wyrządzoną przez niego, na skutek nieprawidłowego zrealizowania obowiązków, szkody w przedsiębiorstwie w spadku.

Sylwia Matura | Aplikant radcowski Grupa Prawna Togatus

https://www.pb.pl/inwentarz-dla-potrzeb-sukcesji-969815