Puls Biznesu | Bogdan Świąder o wiążącej informacji stawkowej | Grupa Prawna TOGATUS

Puls Biznesu | Bogdan Świąder o wiążącej informacji stawkowej

Wiążąca Informacja Stawkowa coraz bliżej

Skarbówka już nie odmówi podatnikom ustalenia, jak wysoki VAT powinni stosować do swoich towarów i usług. Będzie musiała podjąć decyzje w tych sprawach i potem się ich trzymać

Jest szansa, że przedsiębiorcy będą mieli mniej problemów z upewnieniem się, czy stosują właściwe stawki podatku od towarów i usług (VAT). To oznacza też mniej konfliktów z fiskusem na tym tle. Pod warunkiem, że wprowadzane w tym celu uprawnienie zadziała w praktyce tak, jak deklaruje ustawodawca. O tym będzie można przekonać się w przyszłym roku, kiedy wejdą w życie przepisy o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), wprowadzane nowelą ustawy o VAT, którą po poprawkach Senatu zajmie się jeszcze Sejm.

Fiskus nie pomaga

WIS to decyzja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) określająca stawkę podatkową dla towaru lub usługi wskazanych przez podatnika we wniosku o wydanie takiej informacji. Zadaniem przedsiębiorcy będzie dokładne ich scharakteryzowanie, dołączenie odpowiednich dokumentów, a gdy zajdzie taka potrzeba, także dostarczenie próbek. Zastosowanie stawki wynikającej z postanowienia uzyskanego od KIS w tej procedurze nie powinno być potem kwestionowane przez fiskusa.

— Pomysł wprowadzenia Wiążących Informacji Stawkowych jest odpowiedzią na głosy podatników, którzy od dawna o to zabiegali. Obecnie ani interpretacje podatkowe dotyczące stawek VAT na poszczególne towary i usługi, ani opinie klasyfikacyjne wydawane przez Główny Urząd Statystyczny nie dają pewności, że organy podatkowe będą w pełni je respektować — mówi Bogdan Świąder, doradca podatkowy z Grupy Prawnej Togatus.

Uważa, że decyzje WIS powinny dać pewność, że zastosowanie się do nich nie będzie szkodzić podatnikom — przyniosą spokój oparty na urzędowym potwierdzeniu poprawności stosowanego opodatkowania.

— WIS ma być odpowiedzią na nieprecyzyjność przepisów i niejasne zasady ich stosowania, a w konsekwencji na pojawiające się wątpliwości i problemy z właściwym kwalifikowaniem towarów i usług na podstawie ustawy o VAT — podkreśla Andrzej Dmowski, doradca podatkowy z Russell Bedford.

O większej — dzięki WIS — precyzji w ustalaniu skutków opodatkowania lub rozliczania VAT z racji prowadzonej działalności, w szczególności stosowania jego obniżonych stawek, mówi także Wojciech Kotowski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski.

— Podatnicy otrzymają możliwość uzyskania urzędowego i wiążącego dla urzędu skarbowego potwierdzenia charakteru przedmiotu transakcji. Aktualnie ci, którzy mają wątpliwości dotyczące klasyfikacji statystycznej i podatkowej swoich produktów, zwykle nie mogą liczyć na pomoc organów podatkowych. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego nie daje oczekiwanego rezultatu. Ustawa o VAT z reguły definiuje przedmiot transakcji objętej obniżoną stawką VAT za pomocą klasyfikacji statystycznej, czyli PKWiU. Właściwa klasyfikacja statystyczna jest zaś uznawana za element stanu faktycznego przedstawianego w ubieganiu się o interpretację, a pełny jego opis jest obowiązkiem podatnika. Dyrektor KIS nie ocenia więc, czy klasyfikacja statystyczna danego produktu jest prawidłowa — tłumaczy Wojciech Kotowski.

W konsekwencji interpretacja podatkowa często nie zapewnia oczekiwanego bezpieczeństwa i może być stosunkowo łatwo podważona w przypadku sporu z urzędem skarbowym.

— To jest szczególnie dotkliwe, gdy dotyczy rozliczania VAT ze sprzedaży realizowanej w przeszłości, np. w ostatnich pięciu latach. Zakwestionowanie przez fiskusa zastosowania obniżonej stawki oznacza nie tylko konieczność uregulowania zaległego podatku z odsetkami, ale też dodatkową sankcję VAT lub karną skarbową — mówi Wojciech Kotowski.

Chipsy i chipsy, woda i woda

— Wybranie właściwej stawki, szczególnie w przypadku towarów do siebie podobnych, może być trudne. Rozwiązania problemu nie uławia kierowanie się przestarzałą PKWiU 2008, do której nie opublikowano dodatkowych wyjaśnień ułatwiających ustalenie właściwego symbolu statystycznego w klasyfikacji towarów i usług. Największe trudności widać w branży spożywczej, w której występuje mnogość absurdów dotyczących stosowania właściwych stawek podatkowych — zwraca uwagę Andrzej Dmowski.

Dla przykładu wskazuje na chipsy ziemniaczane ze stawką 8 proc. i kukurydziane z 23 procentowym VAT-em lub na 8-procentowy podatek od wody mineralnej i 23-procentowy od źródlanej, ponadto na brzoskwinie (5 proc.) i banany (8 proc.), kawę zbożową (8 proc.) i kakao (23 proc.) albo musztardę (23 proc.) i sos musztardowy (8 proc.).

— Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że praktycznie identyczne towary opodatkowane są według innych stawek. O doniosłości problemu świadczy fakt, że spory z organami podatkowymi kończą się przed sądami administracyjnymi, a nawet Trybunałem Sprawiedliwości UE. Przykładem jest sprawa polskiej spółki, o sygnaturze C 499/16, dotycząca opodatkowania wyrobów ciastkarskich, których minimalny termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni. Została ona rozstrzygnięta ostatecznie w wyroku z 9 listopada 2017 r. Choć podatnik przegrał spór z fiskusem, to unijny trybunał podtrzymał stanowisko, że wynikająca z utrwalonego orzecznictwa zasada neutralności sprzeciwia się temu, aby towary lub usługi podobne, które są konkurencyjne wobec siebie, były traktowane odmiennie z punktu widzenia VAT — opowiada doradca z Russell Bedford.

Dodaje, że podatnicy we wnioskach o interpretacje indywidualne często pytają, jaka stawka podatkowa powinna być właściwa dla sprzedawanych towarów i usług, jednak w większości przypadków organy podatkowe odmawiają wydania wykładni. Wskazują, że nie są one władne do rozstrzygania w tym zakresie i to podatnik powinien dokonać takiego grupowania samodzielnie.

Zamiana ról

— Po wejściu w życie przepisów umożliwiających składanie wniosków o WIS obowiązki w zakresie właściwej kwalifikacji statystycznej i podatkowej danego produktu zostaną przesunięte na organ podatkowy. Warto dodać, że WIS może określać nie tylko właściwą stawkę opodatkowania VAT, ale też inne skutki podatkowe dotyczące sklasyfikowanego produktu. Naturalnie niezwykle istotne będzie w takiej sytuacji przedstawienie opisu produktu w sposób szczegółowy — podkreśla Wojciech Kotowski.

Podpowiada, aby zwracać uwagę na cechy produktu, które mogą, w zależności od różnych okoliczności biznesowych, ulegać zmianom.

— Trzeba wiedzieć, że WIS będzie zawierała klasyfikację według CN albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, albo według PKWiU oraz stawkę podatku właściwą dla tego towaru lub usługi. Organ podatkowy nie będzie ustalał wszystkich okoliczności, które w konkretnej sprawie mogą wpływać np. na niższą stawkę lub zwolnienie podmiotowe. Walor ochronny WIS polega na tym, że będzie ona wiążąca dla organów podatkowych względem podmiotu, dla którego została wydana w odniesieniu do konkretnego towaru i usługi — zauważa Bogdan Świąder.

Przyznaje, że wysokość stawki stosowanej zgodnie z uzyskaną WIS nie może być zakwestionowana, gdy np. cechy i właściwości sprzedawanego towaru będą odpowiadały opisowi zawartemu we wniosku o wydanie tej informacji lub zostaną ustalone przez organ podatkowy.

— Ubieganie się o WIS w zamierzeniu Ministerstwa Finansów ma zastąpić wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe. W tym zakresie nie będą już one wydawane. Jeśli ustawa wejdzie w życie w uchwalonym przez Sejm kształcie, Wiążące Informacje Stawkowe będą chroniły podatników od 1 kwietnia 2020 r. — mówi Andrzej Dmowski.

40 zł To opłata za wniosek o wydanie WIS. W przypadku przeprowadzania dodatkowych badań lub analiz organ wezwie podatnika do dodatkowej zapłaty za ich koszty.

Co we wniosku

WIS będzie wydawana dla pojedynczego towaru lub usługi. We wniosku trzeba będzie m.in.: — szczegółowo opisać towar lub usługę, umożliwiając ich identyfikację, pozwalającą na ich klasyfikację zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, — wskazać klasyfikację, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa, — dołączyć — jeśli podatnik uzna to za konieczne — dokumenty pomocnicze, np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dane umożliwiające dokonanie właściwej klasyfikacji przedmiotu wniosku. Wnioskodawca może być wezwany do dostarczenia w terminie siedmiu dni próbki towaru, w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji. Jeśli tego nie zrobi, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Wydane WIS, po anonimizacji danych wrażliwych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bogdan Świąder | Doradca podatkowy Grupa Prawna Togatus

https://www.pb.pl/wiazaca-informacja-stawkowa-coraz-blizej-967722