Puls Biznesu | mec. Wasiak na temat powrotu odrębnego postępowania | Grupa Prawna TOGATUS

Puls Biznesu | mec. Wasiak na temat powrotu odrębnego postępowania

Wraca odrębne postępowanie

Za dwa miesiące, 7 listopada 2019 r., wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Wśród wielu zmian, jakie ona wprowadza, jest powrót, po kilku latach nieobecności, odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż nowe przepisy precyzyjnie definiują sprawy gospodarcze. W kodeksie wymieniono wiele ich rodzajów. Analiza tego katalogu wskazuje na to, że został on opracowany na podstawie dotychczasowej praktyki orzeczniczej i wątpliwości, jakie występowały na kanwie, czy dana sprawa jest sprawą gospodarczą. Dla przykładu warto zwrócić uwagę, że takimi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto sprawami gospodarczymi są również sprawy z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych. Doprecyzowano również, że do katalogu spraw gospodarczych należą sprawy z umów leasingu.

Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych ma na celu przyspieszenie dochodzenia swoich należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nowe przepisy wprowadzają pewnego rodzaju dynamikę tego postępowania. Zarówno powód, jak i pozwany w pierwszych pismach procesowych mają obowiązek podać adres poczty elektronicznej lub złożyć oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu. Na ten adres sąd wyśle stronie szereg pouczeń związanych z odrębnością postępowania. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej korespondencja wysyłana jest w sposób tradycyjny, co znacznie wydłuża postępowanie. Strony również w pierwszych pismach procesowych (powód w pozwie, pozwany w odpowiedzi na pozew) mają obowiązek powołać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie. Późniejsze ich powołanie będzie możliwe dopiero po uprawdopodobnieniu przez stronę braku możliwości ich wcześniejszego powołania lub w sytuacji, gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Przyspieszenie postępowania wynika również z postanowień art. 458ˆ 8 § 4 k.p.c. Zgodnie z nim sąd winien tak podejmować czynności w sprawie, aby jej rozstrzygniecie zapadło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. Znamienne jest również to, że na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpozna sprawę z pominięciem przepisów o odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych. Strony będą mogły zawrzeć pomiędzy sobą umową dowodową. Przedmiotem takiej umowy będzie wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy. Umowę taką strony powinny zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności albo ustnie przed sądem. Wydaje się, że taka umowa może zostać zawarta zarówno w trakcie procesu jak i przed jego zawiśnięciem. Bardzo istotna zmiana dotyczy dowodu z przesłuchania świadków. Sąd będzie je mógł dopuścić dopiero wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w razie ich braku pozostaną niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Pozostaje nam czekać, jak przepisy będę stosowane w praktyce.

Justyna Wasiak | Radca Prawny Grupa Prawna Togatus

https://www.pb.pl/wraca-odrebne-postepowanie-969420