Togatus! | CIEKAWIE O PRAWIE: INFORMACJA PUBLICZNA

Togatus| dr Juchniewicz o informacji publicznej

Kto i kiedy może wystąpić o udostępnienie informacji publicznej?

Uchwalona w 2001 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) pozwala wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej każdej osobie, ale także innym podmiotom (np. fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym) i – co ważne – pomiot występujący z wnioskiem nie musi wykazywać interesu prawnego i faktycznego, czyli uzasadniać w jakikolwiek sposób, dlaczego występuje o informację.

Podmiotami zobowiązanymi do udzielania informacji są w szczególności: organy władzy publicznej (Rada Ministrów, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny), organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą.

Nie każda informacja może być publicznie dostępna. Ograniczenie dostępu do informacji następuje, jeżeli informacja objęta jest ochroną przewidzianą ustawie o ochronie informacji niejawnych lub stanowi tajemnicę ustawowo chronioną. Ponadto ograniczeniem prawa do informacji może być ochrona prywatności osób fizycznych czy tajemnica przedsiębiorcy.

O udostępnienie jakich informacji publicznych możemy się zwrócić?

Ustawodawca uregulował tę kwestię bardzo szeroko. Udostępniona może zostać informacja o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.

W odniesieniu do organów władzy publicznej można występować o informacje o:

– statusie prawnym lub formie prawnej organizacji,

– przedmiocie działalności i kompetencjach,

– organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

– strukturze własnościowej, majątku, którym dysponują.

Ponadto udostępniane są informacje o:

– trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

– trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

– sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

– prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

– naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,

– danych publicznych, w tym o treści i postaci dokumentów urzędowych,

– stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

– informację o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, majątku publicznym.

Informacje, o które wystąpiliśmy możemy uzyskać w formie przetworzonej (przygotowana pisemna informacja), ale wystąpienie o informację publiczną wiąże się także z prawem wglądu do dokumentów urzędowych, dostępem do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów.

Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Dane wnioskodawcy                                                                                                                                 miejsce i data

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) proszę o udostępnienie informacji o: ………………………………………………………………………………….. (wskazanie jakie informacje chce uzyskać wnioskodawca).

                                                                                                                                                       Podpis wnioskodawcy

 

Autor: dr Joanna Juchniewicz