Studenci medycyny mogą być na obchodzie bez zgody pacjenta?

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli przepisu uwarunkowującego obecność innych osób niż udzielających świadczenia od zgody pacjenta. Oznacza to, że np. w szpitalu akademickim studenci mogą brać udział w obchodzie bez konieczności uzyskania zgody pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta zwracał jednak uwagę, że nawet w takich sytuacjach, jeżeli pacjent czuje się zawstydzony obecnością innych osób, ma prawo żądać, by udzielanie świadczenia odbywało się bez nich (a samego świadczenia nie można uzależnić od zgody pacjenta na udział np. studentów). Prawo do poszanowania intymności i godności powinno mieć bowiem pierwszeństwo. Ponadto zgodnie z art. 51 Kodeksu Etyki Lekarskiej, na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych wymagane jest uzyskanie zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Grzegorz Szajerka | Inspektor Ochrony Danych Grupa Prawna Togatus