Togatus| mec. Makarewicz o tym czy wiesz, jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek twojej śmierci? | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus| mec. Makarewicz o tym czy wiesz, jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek twojej śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej (z wykluczeniem posiadacza rachunku wspólnego) może polecić – w formie pisemnej – bankowi prowadzącemu dany rachunek, dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez siebie osobom. Czynność ta określana jest mianem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub zapisem bankowym i została uregulowana w ustawie prawo bankowe. O możliwości wydania przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, bank jest zobowiązany poinformować go w sposób zrozumiały przy zawieraniu umowy.

Ustawa prawo bankowe przewiduje zamknięty katalog osób, na rzecz których można ustanowić zapis bankowy. Do katalogu tego należą wyłącznie: małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo. Ustanowienie zapisu na rzecz innych osób nie jest możliwe.

Wydanie zapisu bankowego nie ma charakteru definitywnego. Dyspozycja ta może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie, a posiadacz rachunku może cały czas dysponować dostępnymi środkami finansowymi.

Dokonujący dyspozycji może wydać jedną lub więcej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Jednakże podkreślić należy, iż kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (w miesiącu kwietniu 2017 r. wyniosło ono 4488,08 zł). Natomiast w sytuacji, gdy posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekroczy ww. limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej, zaś osoby którym wypłacono kwoty z naruszeniem ww. limitu, zobowiązane będą do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Na marginesie warto zaznaczyć, iż dyspozycja wkładem na wypadek śmierci stanowi odrębną regulację od ogólnych zasad dziedziczenia zawartych w Kodeksie prawa cywilnego, gdyż wypłacona kwota nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Jednakże znamiennym jest, że osoba, na rzecz której ustanowiony został zapis i która przyjmie zapisane środki finansowe, winna będzie uiścić podatek od spadków i darowizn.


Autor: Lidia Makarewicz