Togatus | mec. Makarewicz o spadku - zasady dziedziczenia | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | mec. Makarewicz o spadku – zasady dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Wskazać należy, iż w polskim systemie prawnym umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej są bezwzględnie nieważne. Oznacza to, iż w sytuacji, gdyby doszło do zawarcia tego typu umów, to nie będą one ponosić za sobą żadnych skutków prawnych.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady wprowadzonym przez ustawodawcę jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, uregulowana w art. 1048 – 1050 Kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na zrzeczeniu się przez przyszłego spadkobiercę ustawowego dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, tj. zrzeczenia się przez spadkobiercę praw, które z mocy ustawy przysługiwać mu będą po śmierci spadkodawcy, w konsekwencji czego spadkobierca po otwarciu spadku zostanie wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Znamiennym jest, iż jeżeli w umowie nie zostanie zawarty inny zapis, zrzeczenie się dziedziczenia obejmie również zstępnych zrzekającego się.

Pamiętać należy, iż umowa o zrzeczenie się dziedziczenia obowiązkowo musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż w każdej innej formie będzie nieważna.

Podkreślić należy także, iż umowa o zrzeczenie się dziedziczenie wywołuje skutki prawne dopiero po śmierci spadkodawcy. Dlatego też istnieje możliwość uchylenia się od jej skutków za życia spadkodawcy. Można tego dokonać w drodze umowy, której stronami będą te same osoby co przy umowie o zrzeczenie się dziedziczenia. Ta umowa również musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Autor: Lidia Makarewicz