Togatus | mec. Gałązka o zawieraniu umów cywilno prawnych z małoletnimi

Mamy okres powakacyjny w ciągu, którego przedsiębiorcza młodzież podejmowała pierwsze kroki na rynku pracy. Motywacje młodocianych pracowników były różne jedni chcieli zarobić trochę pieniędzy a inni zdobyć doświadczenie zawodowe.Niezależnie od pobudek jakim się kierują małoletni, pracodawcy winni pamiętać, że obecny kodeks pracy nie dopuszcza zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 roku życia na podstawie tradycyjnej umowy o pracę.

Osoby po ukończeniu 16 roku życia natomiast traktowane są jako młodociane i podlegają szczególnym reżimom prawa pracy.

Jednakże najczęściej spotykaną formą zatrudniania młodzieży są umowy cywilnoprawne.

Jak zatem w sposób zgodny z prawem można nawiązać umowę z małoletnim?

Przepis art. 11 Kodeksu cywilnego określa, kiedy człowiek nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, a więc również zdolność do zwierania umów. Co do zasady taką pełną zdolność nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Jednakże zgodnie z przepisem art. 15 Kodeksu cywilnego małoletni, który ukończył 13 lat, są osobami o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

Co to oznacza w praktyce? Osoby małoletnie, aż do uzyskania przez nie pełnoletności do skutecznego zawarcia umowy potrzebują zgody ich przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy umowa zawarta z osobą ograniczoną w dolności do czynności prawnych bez zgody rodzica czy opiekuna jest ważna? Z odpowiedzią przychodzi nam art. 18 kc, który stanowi, że ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Czyli po fakcie rodzic czy opiekun może taka umowę potwierdzić i będzie ona skutecznie zawarta. Natomiast nieuczciwy pracodawca nie może się powoływać na nieważność umowy z uwagi na brak zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku zauważenia uchybienia, w postaci braku zgody rodzica, pracodawca może wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

Czy osoba ograniczona w zdolności prawnej może samodzielnie pobierać wynagrodzenie i nim swobodnie rozporządzać?

Należy podkreślić, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może co do zasady bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem i pobierać wynagrodzenie. Wielę banków w tym banki spółdzielcze coraz częściej posiadają w swojej ofercie produkty skierowane właśnie do osób młodych i oferują otwarcie rachunku bankowego na którym można gromadzić zarobione pieniądze.

Zofia Gałązka | Radca Prawny Grupa Prawna Togatus