Togatus | Zwolnienie z ZUS | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z ZUS w okresie ulgi na start. Czy jest możliwe?

Czy możliwe jest zwolnienie ze składek do ZUS w okresie obowiązywania ulgi na start (ZUS na start) sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności – pyta czytelnik. Odpowiada ekspert w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

Czy możliwe jest zwolnienie ze składek do ZUS w okresie obowiązywania ulgi na start (ZUS na start) sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności ?

Tak, jest to możliwe.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w trakcie miesiąca, nie wlicza się tego miesiąca do 6 miesięcy, w których można korzystać z Ulgi na start. Jeśli działalność rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wlicza się do 6 miesięcy, w których można korzystać z ulgi.

Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych oraz składek na FP oraz SFWON dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność. Zatrudnieni pracownicy, osoby współpracujące lub zleceniobiorcy będą objęci ubezpieczeniami społecznymi od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że Ulga na start oznacza, że nie odkładane są składki na emeryturę lub rentę. W tym czasie nie otrzyma się świadczeń w razie choroby albo wypadku.

Należy pamiętać, że ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. że istnieje obowiązek zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składki zdrowotnej, którą następnie będzie można odliczyć od podatku. W sytuacji gdy w okresie korzystania z Ulgi na start zawiesi się wykonywanie działalności to okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawę wymiaru stawki zdrowotnej w czasie korzystania z ulgi stanowi kwota zadeklarowana przez korzystającego z ulgi, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Składka zdrowotna w 2020 r., przy najniższej podstawie, wynosi 362,34 zł miesięcznie.

Składka jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacana w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych,
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności,
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z Ulgi na start, pod warunkiem że:

  • przedmiot umowy (agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług) jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W przypadku rezygnacji z Ulgi jak również w przypadku kiedy skończył się okres jej obowiązywania, można zacząć korzystać z możliwości opłacania obniżonych składek ZUS, od preferencyjnej podstawy. Obniżone składki przysługują za pełne 24 miesiące, więc jeśli rezygnacja z Ulgi na start nastąpi np. w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

Prawnicy Pro Bono

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1468447,zwolnienie-z-zus-w-okresie-ulgi-na-start.html?fbclid=IwAR0qjO21w5oyOxR2wmjj26RJ4SVqdTSWWJX-JEU0deeOkMViqXxMicPNZUk