mec. Wisiński odniósł sukces w długoletnim sporze z biurem podróży | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Wisiński odniósł sukces w długoletnim sporze z biurem podróży

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Patryk Wisiński pozytywnie zakończył proces z jednym z biur podróży. Przedmiotem sporu między stronami było wykonanie umowy o świadczenie
usług turystycznych. W toku procesu dzięki prezentowanej argumentacji stwierdzono, iż strona powodowa w pełni wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku dowodowego wykazując istnienie przesłanek nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu zawartej umowy, co spowodowało obniżenie standardu oferowanej usługi, poniżej zapisów umowy. Mecenas Patryk Wisiński przedstawił szczegółową argumentację wskazującą na okoliczność, iż szkoda strony powodowej polegała na tym, iż nie otrzymała ona w pełni świadczenia objętego ceną, co pozwoliło wygrać sprawę.