Podpowiadamy co zrobić, gdy uchylono nam pozwolenie na budowę w trakcie trwania prac. | Grupa Prawna TOGATUS

Podpowiadamy co zrobić, gdy uchylono nam pozwolenie na budowę w trakcie trwania prac.

Wyobraźmy sobie sytuację, że dopełniliśmy wszystkich formalności i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Przystąpiliśmy do wykonywania prac i postawiliśmy część zaplanowanego budynku. W tym samym czasie zapadła decyzja o uchyleniu naszego pozwolenia na budowę. Co możemy teraz zrobić?

Wstrzymanie budowy, kłopoty inwestora

Przede wszystkim należy wskazać, że pozwolenie na budowę, jak każda decyzja administracyjna, może być uchylone albo zmienione. Istnieją bowiem dwa nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, służące do wzruszania prawomocnych decyzji.

Decyzję taką można było do tej pory wzruszyć w trybie wznowienia postępowania (jeżeli znalazły się przesłanki i upływ czasu od jej wydania pozwalał na zastosowanie tych regulacji) lub w trybie stwierdzenia nieważności decyzji, przy czym stosowanie tych trybów, w szczególności „niezwinnościowego”, praktycznie nie było ograniczone w czasie. Sytuacja taka powodowała, że można było uchylić pozwolenie na budowę zarówno w trakcie budowy, jak i już po jej zakończeniu. Powodowało to szereg kłopotów dla inwestora.

Korzystne zmiany w Prawie budowlanym

Na szczęście w wyniku nowelizacji przepisów Prawa budowlanego ograniczono w czasie możliwość uchylania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie na podstawie art. 37b Prawa budowlanego nie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

Przepis jest bardzo pozytywnie komentowany w doktrynie i piśmiennictwie. Wskazuje on bowiem na ograniczony, pięcioletni termin, w którym można wzruszać decyzję o pozwoleniu na budowę. Po upływie wskazanego terminu decyzja taka staje się niezaskarżalna.

Przy liczeniu terminu należy wziąć pod uwagę art. 57 par. 3a kpa: „terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień”. Ponadto zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Rozwoju wskazana powyżej norma prawna znajduje zastosowanie do wszystkich decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, w tym również do decyzji wydanych przed dniem nowelizacji.

Pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie procedury od nowa

Co jednak w sytuacji, kiedy w okresie letnim dojdzie jednak do wyeliminowania z obrotu decyzji o pozwoleniu na budowę? Wówczas należy przerwać wszelkie rozpoczęte prace budowlane. Następnie należy podjąć czynności zmierzające do ustalenia powodów wyeliminowania z obrotu prawnego dotyczącej nas decyzji.

Po ustaleniu tych przesłanek należy podjąć kroki zmierzające do uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Przepisy prawa stanowią jasno, że rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1. Oznacza to, że inwestor, który z powyższych przyczyn utracił pozwolenie na budowę, aby móc legalnie ją rozpocząć lub kontynuować musi wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego o nową decyzję o pozwolenie na budowę.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym inwestor, który prowadził roboty budowlane lub wybudował obiekt budowlany na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którą to decyzję następnie uchylono (wyeliminowano z obrotu prawnego), nie może być traktowany jako osoba dopuszczająca się samowoli budowlanej, a także jako osoba, która prowadzi roboty budowlane bez pozwolenia na budowę. W praktyce chodzi o rozpoczęcie procedury od początku.

radca prawny – Dorota Nadolna – Jasińska

https://www.forbes.pl/opinie/uchylenie-pozwolenia-na-budowe-domu-w-trakcie-prac-budowlanych/jy3w6es