Blog | Grupa Prawna TOGATUS

Blog

 • Togatus| Prawo rodzinne – władza rodzicielska

  Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej Wykonywanie władzy rodzicielskiej to nie tylko prawa, ale również szereg obowiązków względem dziecka. Obejmuje w szczególności prawo i obowiązek rodziców do wychowania dziecka, do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, z jednoczesnym poszanowaniem jego praw…

  Więcej...
 • Togatus| mec. Makarewicz o tym czy wiesz, jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek twojej śmierci?

  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej (z wykluczeniem posiadacza rachunku wspólnego) może polecić – w formie pisemnej – bankowi prowadzącemu dany rachunek, dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku określonej kwoty…

  Więcej...
 • Togatus! | Prawo co dnia: Uznanie za zmarłego

  Przesłanki uznania za zmarłego w okresie pokoju Uznanie za zmarłego jest instytucją prawa, polegającą na sądowym uznaniu osoby za zmarłą po upływie określonego czasu. Przesłanki i terminy uznania za zmarłą osoby zaginionej w okresie pokoju zostały uregulowane w art. 29…

  Więcej...
 • Togatus | mec. Makarewicz o spadku – zasady dziedziczenia

  Umowa zrzeczenia się dziedziczenia Wskazać należy, iż w polskim systemie prawnym umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej są bezwzględnie nieważne. Oznacza to, iż w sytuacji, gdyby doszło do zawarcia tego typu umów, to nie będą one ponosić za sobą żadnych…

  Więcej...
 • Togatus| mec. Makarewicz o dziedziczeniu ustawowym

  Kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego? Przez dziedziczenie ustawowe należy rozumieć dziedziczenie na podstawie prawa spadkowego, mające miejsce w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu (który zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym) lub gdy testament jest nieważny albo osoby w…

  Więcej...
 • Togatus | dr Juchniewicz o Vademecum wyborcy

  Czynne a bierne prawo wyborcze Wprawdzie najbliższe wybory dopiero za rok (w 2018 odbędą się wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta), ale już dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych wyborom, w szczególności zaś uprawnieniom,…

  Więcej...
 • Togatus | Zawarcie małżeństwa

  Przeszkody zawarcia małżeństwa w świetle polskich przepisów prawnych W polskim systemie prawnym przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa zostały uregulowane w Dziale I ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znamiennym jest, aby małżeństwo mogło zostać zawarte, między dwiema osobami nie mogą zaistnieć tzw.…

  Więcej...
 • Togatus | dr Juchniewicz o Vademecum wyborcy

  Kiedy możemy zagłosować poza miejscem zamieszkania? Jeżeli w dniu wyborów będziemy przebywali w miejscu naszego zamieszkania, swój głos oddamy we właściwej komisji obwodowej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych podawane są do informacji publicznej w drodze obwieszczenia przed wyborami. Najczęściej znajdują się…

  Więcej...
 • Togatus| dr Juchniewicz o informacji publicznej

  Kto i kiedy może wystąpić o udostępnienie informacji publicznej? Uchwalona w 2001 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) pozwala wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej każdej osobie, ale także innym podmiotom (np.…

  Więcej...